“از مولانا تا نيچه”

(قم: انتشارات سلوک جوان، 1386)

akhlaq

فهرست و مقدمه

 

“گفتمان فلسفي اسلام و غرب”

(قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، 1387)

Cover

فهرست و مقدمه

 

“سنّت روشن انديشي در اسلام و غرب”

(تهران: انتشارات اميركبير، 1388)

2328

فهرست، مقدمۀ دکتر یثربی و پیش گفتار

 

“از سنّت بلخ تا مدرنیّتِ پاریس”

(کابل، نشر نبراس و سعید، 1389)

balkh

فهرست و مقدمه

 

“عرفي و قدسي؛ مكمل يا معاند؟”

(واشنگتن دی سی، شورای پژوهش در ارزشها و فلسفه، 2017)

SCCC