تصویری

Ariana TV

رابطۀ اسلام و غرب در سایۀ سیاست زدگی – گفتگوی تلویزیونی/خبری

(تلویزیون آریانا/کابل؛ 11 دلو/بهمن1393)

Ariana TV Interv

وظایف علمای دینی افغانستان برای ساختن کشور – گفتگوی کوتاه تلویزیونی/خبری

(تلویزیون آریانا/کابل؛ 25 جدی/دی 1393)

Academy1

 سخنرانی در آکادمی علوم افغانستان: بهبود روابط آکادمیک افغانستان و ایران

( آکادمی علوم افغانستان: کابل 27-2-1390)

Gharjistan

 افغانستان و انکشاف 1-4

افغانستان و انکشاف 2-4

افغانستان و انکشاف 3-4

افغانستان و انکشاف 4-4

(دانشگاه غرجستان – فراه – افغانستان)

CA3

 گفتگوی بین الادیان –  مصاحبه با تلویزیون نور 2-1

گفتگوی بین الادیان – مصاحبه با تلویزیون نور 2-2

(برنامۀ چهره های آشنا – تلویزوین نور)

Nidaye Rahmat

 گفتگو پیرامون قرآن 1-3

گفتگو پیرامون قرآن 2-3

گفتگو پیرامون قرآن 3-3

(برنامۀ ندای رحمت – تلویزیون نور)

NR

 آموزه های امام علی این ابیطالب برای دنیای امروز 3-1

آموزه های امام علی این ابیطالب برای دنیای امروز 3-2

آموزه های امام علی این ابیطالب برای دنیای امروز 3-3

(گفتگو با برنامۀ ندای رحمت – تلویزیون نور)

CA2

 زنگی و آثار دکتر اخلاق 2-1

زندگی و آثار دکتر اخلاق 2-2

(برنامۀ چهره های آشنا- گفتگو در تلویزیون نور)

CA1

دکتر اخلاق در یک نگاه 3-1

دکتر اخلاق در یک نگاه 3-2

دکتر اخلاق در یک نگاه 3-3

(برنامۀ چهره های آشنا- گفتگو در تلویزیون نور)

Alim

تاثیر فلسفۀ اسلامی در پیشرفت غرب 1-5

تاثیر فلسفۀ اسلامی بر پیشرفت غرب 2-5

تاثیر فلسفۀ اسلامی در پیشرفت غرب 3-5

تاثیر فلسفۀ اسلامی بر پیشرفت غرب 4-5

تاثیر فلسفۀ اسلامی بر پیشرفت غرب 5-5

(تلویزیون عالمان شیعه)