گفتمان حقوق بشر و حقيقت انسان

(قم: دانشگاه مفید: مجلۀ حقوق بشر – شماره 17 و 18- 1395)

پیوند حس و عقل در فلسفۀ مشاء

(تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی: ذهن)

کانت از نگاه نیچه

(تهران: فصلنامۀ سروش اندیشه: ویژه نامۀ کانت)

فارابی و ماکیاولی

(تهران: دانشگاه شهید بهشتی: آئینۀ معرفت)

اندیشه پیشرفت در فلسفه ابن رشد و روشن اندیشی

(تهران: جهاد دانشگاهی: اسلام پژوهی)

تفاوت فلسفه و عرفان: نگاهی به جهان بیدل

 (مقدمه ای بر کتاب جهان بیدل)

مارتین هایدگر: مسکن گزیدن و اندیشیدن در زبان و شعر

(مشهد/کابل: خط سوم: شماره 10 و 11- 1386)

تاملی بر قوّت و ضعف سید جمال الدین

(مشهد: جامعه المصطفی العالمیه: سفیر/ بازنویسی برای کابل: نبراس)

صلح از دیدگان فیلسوف مدرنیته

(کابل: موسسه جامعۀ مدنی و حقوق بشر: انگاره)

تبليغ واقع گرايانه در اسلام و مسيحيت

(مشهد: جامعه المصطفی العالمیه: سفیر)

تفاوتهای اساسی و حقوق مشترک انسانها از منظر مولانا و نیچه

(قم: دانشگاه مفید: مجلۀ حقوق بشر)

سهروردی شهید و نیچۀ مجنون

(سخنرانی در دانشگاه  تهران، تهران: کتاب الکترونیکی سهروری نامۀ 2)

نیایشی به پیشواز نوروز

(کابل: موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر: انگاره)

ابتذال دموکراسی در اعجاز افغانی

(وبسایت بی بی سی فارسی)

مرگ، زمان، و گفتمان نا “فرخنده”  – تنازع سنّت و مدرنیته

(وبسایت بی بی سی فارسی: برگزیده)

(فصلنامۀ زمینه – متن کامل)

چرا آمریکایی‌ها می‌گویند ‘طالبان تروریست نیست’؟

(وبسایت بی بی سی)

مبانی نظری “تسامح و رواداری” در اندیشۀ مولانا – انگلیسی

(کانادا:اتحادیۀ جهانی مجامع فلسفی کاتولیک: فلسفه، فرهنگ و سنتّها، شمارۀ 9، سال 2013)

معنا و قلمرو عقلانّیت در فلسفۀ روشن اندیشی و فلسفۀ مشاء اسلامی – انگلیسی

(واشنگتن: شورای پژوهش در ارزشها و فلسفه: فلسفۀ برخاسته از فرهنگ)

Philosophy

هویّت و مهاجرت در چشم انداز قرآنی – انگلیسی

واشنگتن: شورای پژوهش در ارزشها و فلسفه: جامعه ساختن در روزگار سیالیت و جهانی شدن

مهاجرت و مهمان نوازی

Building

پویایی فلسفۀ اسلامی میان دئیسم و تئیسم

مجلۀ فلسفی پرتغال- دانشکده فلسفه و علوم اجتماعی برگه

Revista Portuguesa

تاملی بر نستوره اتیته

nostra-aetate-bc

ماسک استفاده از تکفیر توسط سنی ها و شیعیان در خاورمیانه – انگلیسی

(مجلۀ مطالعات خاورمیانه و جنوب آسیا- دانشگاه ولنوآ)

 نگاهی به پیوند طالبان و سلف گرایی در زمینۀ تاریخی و علم کلام –انگلیسی

(وبسایت دموکراسی آزاد)

بحران هویّت ملی و دینی در افغانستان معاصر – انگلیسی

(وبسایت دموکراسی آزاد)

روشن اندیشی و انسان مداری اروپایی در خطر: بحران پناهندگان – انگلیسی

(هافینگنون پست)

از مسلمانان در آمریکا تا آمریکایی های مسلمان: نیاز دوطرفه برای آموختن از تاریخ- انگلیسی

(هافینگتون پست)

تهدیدها برای آزادیهای آکادمیک در افغانستان امروز: تجریه های شخصی-انگلیسی

(هافینگتون پست)

حقوق بشر در افغانستان امروز: رویاها و واقعیت ها -انگلیسی

(هافینگتون پست)

 ده نکته برای شناختن و مبارزه با دهشت افکنی اسلامی

(هافینگتون پست)

جهانی شدن و جهان جدید – انگلیسی

نیویورک: رادوپی (2014): فرهنگنامۀ دایره المعارفیِ مطالعات جهانی

Global Studies Encyclopedic Dictionary

“از مولانا تا نيچه”

(قم: انتشارات سلوک جوان، 1386)

akhlaq

فهرست و مقدمه

 

“گفتمان فلسفي اسلام و غرب”

(قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، 1387)

Cover

فهرست و مقدمه

 

“سنّت روشن انديشي در اسلام و غرب”

(تهران: انتشارات اميركبير، 1388)

2328

فهرست، مقدمۀ دکتر یثربی و پیش گفتار

 

“از سنّت بلخ تا مدرنیّتِ پاریس”

(کابل، نشر نبراس و سعید، 1389)

balkh

فهرست و مقدمه

 

“عرفي و قدسي؛ مكمل يا معاند؟”

(واشنگتن دی سی، شورای پژوهش در ارزشها و فلسفه، 2017)

SCCC

Christian–Muslim Cooperation Demonstrating God’s Image/Caliph in Ecotheology

The Ecumenical Review, (World Council of Churches) 2018, VOLUME 70, 4. Pp. 661-678 

The Conjunction Between Quranic Justice and Islamic Civilization

Full Paper-PDF

Justice & Responsibility: Cultural and Philosophical FoundationsJoao J. Vila-Cha and John P. Hogan (Ed.). Washington DC.: Council for Research in Values & Philosophy, 2018. Pp. 435-460.

Looking Inside the Heart: The Universal Appeal of God and Humanity as Reflected in Ibn al-‘Arabi’s Fusus al-Hikam and Maulana Rumi’s Mathnawi Manawi

Sufism, Pluralism and Democracy. Equinox eBooks Publishing, United Kingdom. p. Jul 2017

Looking Inside the Heart: The Universal Appeal of God and Humanity as Reflected in Ibn al-‘Arabi’s Fusus al-Hikam and Maulana Rumi’s Mathnawi Manawi

The Source of Problem: the West and Islam Both Forgotten their Roots

Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, ( Villanova University
Villanova, PA) Spring 2017, VOLUME 40, 3

JSAMES

Reflection on Nostra Aetate

(English)

nostra-aetate-bc

Islamic Philosophy between Theism and Deism

(English)

Revista Portuguesa

Rationality in Islamic Peripatetic and Enlightenment Philosophies

(English)

Philosophy

Identity and Immigration: A Quranic Perspective

(English)

Building

Globalization and the New World

(English)

Global Studies Encyclopedic Dictionary

The Crisis of National and Religious Identity in Afghanistan Today

(Open Democracy Website, 04-27-2015)

The Guise of the Sunnis-Shiite Use of Excommunication (Takfir) in the Middle East

Journal of South Asian and Middle Eastern studies XXXVIII(4):1-22 · July 2015

PDF TEXT

JSAMES

The Shared Concerns of Nietzsche and Rumi on Humanity

(PDF TEXT)

(Bulletin of Peoples Friendship University of Russia, Series: PHILOSOPHY, 2016, No. 3, Pp. 104-111)

A Hermeneutics of the Sacred and the Secular in Shariah

(John P. Hogan and Sayed Hassan Akhlaq (Ed), The Secular and The Sacred: Complementary and/or Conflictual?, Washington DC.; The Council for Research in Values and Philosophy, 2017, Pp. 383-406.)

The Tradition of Rationality in Islamic Culture

(John P. Hogan and Sayed Hassan Akhlaq (Ed), The Secular and The Sacred: Complementary and/or Conflictual?, Washington DC.; The Council for Research in Values and Philosophy, 2017, Pp. 761-776.)

Reflections on Zainab al-Ghazzali’s “RETURN OF THE PHARAOH”

(Boston University: World Languages and Literatures)

Easter Hope: Imam in a Catholic Seminary

(Plog Post in Huffington Post, 04-12-2017)

Taliban and Salafism: a historical and theological exploration

(Open Democracy Website, 12-01-2013)

7 Things We Can Learn from Islamic Philosophy: Honoring World Philosophy Day

(Op-Ed in Huffington-Post 11-17-2016)

10 Tips to Recognize and Fight Islamic Terrorism

(Op-Ed in Huffington-Post 09-16-2016)

European Enlightenment and Humanism in Danger: Refugee Crisis

(Plog Post in Huffington Post, 03-22-2016)

Human Rights in Afghanistan Today: Dreams and Realities

(Blog Post in Huffington Post 03-04-2016)

Threats to Academic Freedom in Afghanistan Today, Personal Experience

(Blog Post in Huffington-Post 02-22-2016)

From Muslims in America to American Muslims, We Have a Mutual Need to Learn From History

(Blog Post in Huffington-Post 02-11-2016)

Salmaan Farsi; An Inspiring Existence

(English)

 The Theoretical Foundations of Tolerance in Rumi

(English)

Philosophy, Culture, and Traditions

Philosophy, Culture, and Traditions: A Journal of the World Union of Catholic Philosophical Societies, No.8, 2012

PDF Text

The Discourse of Human Rights and the Reality of Man

Journal of Human Rights, Volume 09, 1-2, Winter and Spring 2014, Page 3-22

Basic Differences and Shared Human Rights in Rumi and Nietzsche 

Journal of Human Rights Journal No.1

(Abstract in English)

(Full in Farsi)

The Marriage of Senses and Reason in Peripatetic Philosophy

(Farsi)

 Deranged Nietzsche and Martyred Suhrawardi

(Farsi Electric Book)

Kant in Nietzsche viewpoint

(Farsi)

 al-Farabi and Machiavelli

(Full in Farsi)

(Abstract in English)

The idea of the Progress in Averroes and the Enlightenment Philosophies

( Full in Farsi)

(Abstract in English)

 The Deliberation on the Strengths and Weaknesses of al-Afghani

(Farsi)

The Philosopher of Modernity and The Peace

(Farsi)

 The Realistic Approach in Islam and Christianity

(Farsi)

The Vulgarity of Democracy in Afghani’s Miracle

(Farsi)